ใบสมัครผู้ควบคุมกระบวนการสำรวจและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ขยายระยะเวลาการรับสมัครวันนี้จนถึง วันที่ 10 กรกฏาคม 2563

ผ่านเว็บไซต์ http://gg.gg/MIL2563

ประกาศผลการรับสมัครและจัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม

ทางอีเมลของผู้สมัคร


เอกสารเผยแพร่ผลสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และทำการสรุปประเด็นที่สถานภาพสำคัญของประเทศไทยในรูปของเนื้อหาผสมกราฟิก (Infographic)

การผลการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562 จะประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) และ การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วประเทศ ผ่านทางหน่วยงานต่างๆ โดยจัดทำผลการสำรวจ ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด

การสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

การพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อใช้ในการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะทางดิจิทัลแก่ประชาชนทั้งเด็ก เยาวชนในและนอกระบบการศึกษา ผู้ปกครอง ครู วัยแรงงาน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ เพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัล สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน การอาชีพ และเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจและประเมินข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย (Media and Information Literacy) เพื่อให้มีข้อมูลมหภาคเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและสารสนเทศของประชากรไทย เพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสำหรับการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในประเทศไทย ซึ่งเป็นการผลักดันพลเมืองไทยให้ก้าวสู่พลเมืองดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

(Media and Information Literacy)

หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน และสร้างข้อมูล และสื่อในรูปแบบที่หลากหลายด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของข้อมูลและสื่อต่างๆ ดังกล่าว โดยไม่ถูกครอบงำ และสามารถใช้สื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) ขององค์กร UNESCO จะรวมถึงมิติของสารสนเทศ (Information) และสื่อสารมวลชน (media)

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) หมายถึง การมีสมรรถนะ (Competence) ในการใช้ข้อมูลเพื่อสื่อสารในสังคมดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการเข้าใจดิจิทัล ที่ทำให้เกิดความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จำเป็นในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเข้าใจสารสนเทศและสามารถประเมินสื่อดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง สามารถผลิตเนื้อหาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือดิจิทัล

ติดต่อขอรับข้อมูลการสำรวจ

หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน และสร้างข้อมูล และสื่อในรูปแบบที่หลากหลายด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของข้อมูลและสื่อต่างๆ ดังกล่าว โดยไม่ถูกครอบงำ และสามารถใช้สื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตามแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) ขององค์กร UNESCO จะรวมถึงมิติของสารสนเทศ (Information) และสื่อสารมวลชน (media)

หน่วยงานหลักที่จัดการสำรวจ

หน่วยงานสนับสนุนการสำรวจ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยมหิดล