เอกสารประกอบการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น

แผนปฏิบัติการพัฒนาสังคมเฉพาะด้านด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563 - 2565

ประเด็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

บริบทและการเข้าใจดิจิทัลสำหรับพลเมืองดิจิทัล.pdf

บริบทและการเข้าใจดิจิทัลสำหรับพลเมืองดิจิทัล

โดย นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Download เอกสารนำเสนอบริบทและการเข้าใจดิจิทัลสำหรับพลเมืองดิจิทัล

การเข้าใจดิจิทัลในบริบทสังคมไทย.pdf

การเข้าใจดิจิทัลในบริบทสังคมไทย

โดย ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา

Download เอกสารนำเสนอการเข้าใจดิจิทัลในบริบทสังคมไทย

ร่างแผนพัฒนาความเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย.pdf

ร่างแผนพัฒนาความเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย

การกำหนดนโยบายโดยใช้ Design Thinking.pdf

การกำหนดนโยบายโดยใช้ Design Thinking