คลังความรู้ดิจิทัล

การพัฒนาการรู้ทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) และการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลดช่องว่างดิจิทัล (digital divide) และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ดังนั้นการพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ประชนชนจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning)