กองทุนพัฒนาดิจิทัล

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพุทธศักราช 2560 ได้มีการกำหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมดิจิทัล

ในการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านไอทีและดิจิทัลที่ผ่านมานอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนจากกระทรวงไอซีทีมาเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วยังรวมถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยกองทุนดังกล่าวนี้มีหน้าที่หลักสองประการคือ

1. ส่งเสริมสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อการบริการสาธารณะและไม่เป็นการแสวงหากำไร

2. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้กองทุนดังกล่าวยังมีบทบาทในการจัดให้มีบริการด้านโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามที่กสทช. มอบหมายให้ดำเนินการ

ซึ่งภารกิจทั้งหมดภายใต้พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี้ได้กำหนดแหล่งรายได้ของกองทุนให้มาจากสองส่วนหลักด้วยกัน

• ส่วนแรกได้การจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมโดยให้กสทช. จัดสรรให้ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ส่วนนี้

• ส่วนที่สองเป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ของสำนักงานกสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช 2553 ในอัตราร้อยละ 15