แบบสำรวจสำหรับประเมินตนเอง

แบบสำรวจสำหรับประเมินตนเอง จะประกอบไปแบบประเมิน 2 ส่วน คือ 1) การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) และ 2) การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าทำแบบประเมินได้ด้วยตนเอง