กระบวนการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

(Media and Information Literacy) พ.ศ. 2562

กระบวนการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) พ.ศ.2562 ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิใช้จะใช้กับกลุ่มตัวอย่างทั่วไปเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนใกล้เคียงกับสัดส่วนประชากร โดยได้กำหนดจำนวนชั้นภูมิทั้งสิ้น 2 ชั้นภูมิ ชั้นภูมิที่หนึ่งแบ่งตามเพศ มีจำนวน 2 กลุ่ม และชั้นภูมิที่สองแบ่งตามกลุ่มช่วงอายุ มีจำนวน 4 กลุ่ม จากทั้งสองชั้นภูมิ จะมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 8 กลุ่ม และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจะใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนพิการ ร้อยละ 5 จากจำนวนที่จัดเก็บทั้งหมด โดยไม่จำกัดเพศและกลุ่มอายุ

โดยการสำรวจข้อมูลทั้ง 77 จังหวัด เริ่ม 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และได้เสร็จสิ้น วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 มีจำนวนรอบการเก็บสำรวจข้อมูล 139 ครั้ง ภาคกลาง จำนวน 28 ครั้ง ภาคตะวันออก จำนวน 18 ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 42 ครั้ง ภาคใต้ จำนวน 24 ครั้ง และภาคเหนือ จำนวน 27 ครั้ง โดยสำรวจได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 12,374 คน

ขั้นตอนการสำรวจ

การแบ่งกลุ่มตัวอย่างตาม:

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำการสำรวจ

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ อ้างอิงตามองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มีเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น 133 ตัวชี้วัด สามารถแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1.การเข้าถึง (Access)

2.การประเมิน (Evaluation)

3.การสร้างสรรค์ (Creation)

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) พ.ศ. 2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่

1) สิทธิและความรับผิดชอบ

2) การเข้าถึงสื่อดิจิทัล

3) การสื่อสาร

4) ความปลอดภัยยุคดิจิทัล

5) ความเข้าใจสื่อดิจิทัล

6) แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล

7) สุขภาพดียุคดิจิทัล

8) ดิจิทัลคอมเมิร์ซ

9) กฎหมายดิจิทัล

แบบสำรวจและประเมิน

การสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media And Information Literacy) ของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (Media And Information Literacy Survey 2019) มีการจัดทำชุดคำถามที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดทั้งหมด 150 ตัวชี้วัด และจัดทำแบบสำรวจให้อยู่ในรูปแบบของแบบสำรวจออนไลน์ และกระดาษ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้สะดวกและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยแบ่งข้อมูลที่ต้องการสำรวจออกเป็น 3 ส่วน

ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำแบบสำรวจ

คำถามประเมินการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ โดยชมวิดีโอกรณีศึกษา

คำถามประเมินสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ แบบเลือกตัวเลือก

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน