ผลการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ผลการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562 จะประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 ส่วน คือ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) และ การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของประเทศไทย ซึ่งมีการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วประเทศ ผ่านทางหน่วยงานต่างๆ

ผลการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยสรุปภาพรวมของประเทศ และจำแนกตามสถานะต่าง ๆ

ผลการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยแยกเป็นรายจังหวัด

เอกสารเผยแพร่ผลสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผลการสำรวจพฤติกรรม