ผลการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562

จากการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 12,374 คน แบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 6,578 คน และเพศชาย จำนวน 5,796 คน โดยแบ่งเป็นช่วงอายุดังนี้

    • กลุ่ม Generation Z (ช่วงอายุ 6 - 20 ปี) จำนวน 2,157 คน
    • กลุ่ม Generation Y (ช่วงอายุ 21 -38 ปี) จำนวน 3,911 คน
    • กลุ่ม Generation X (ช่วงอายุ 39 -53 ปี) จำนวน 3,631 คน
    • กลุ่ม Baby Boomer (ช่วงอายุมากว่า 54 ปี) จำนวน 2,675 คน

และการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้จัดเก็บกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนพิการรวมอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 609 คน ซึ่งจากการสำรวจพบว่า

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) ของประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ย 63.7 คะแนน อยู่ใน “ระดับพื้นฐาน”

สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy : DL) ของประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ย 68.1 คะแนน อยู่ใน “ระดับดี”

ซึ่งสามารถ ดาวห์โหลด รายละเอียดผลการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ได้ดังนี้

ผลการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ และการเข้าใจดิจิทัลของประเทศไทย