เอกสารเผยแพร่ผลสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562

เอกสารเผยแพร่ผลสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และทำการสรุปประเด็นที่สถานภาพสำคัญของประเทศไทยในรูปของเนื้อหาผสมกราฟิก (Infographic)

(Final) A MIL Survey in Thailand 2019 20190205 TH (MINI)-Edit.pdf