จากการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของภาคเหนือ ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3,106 คน แบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 1,651 คน และเพศชาย จำนวน 1,455 คน โดยแบ่งเป็นช่วงอายุดังนี้

    • กลุ่ม Generation Z (ช่วงอายุ 6 - 20 ปี) จำนวน 553 คน
    • กลุ่ม Generation Y (ช่วงอายุ 21 -38 ปี) จำนวน 968 คน
    • กลุ่ม Generation X (ช่วงอายุ 39 -53 ปี) จำนวน 938 คน
    • กลุ่ม Baby Boomer (ช่วงอายุมากว่า 54 ปี) จำนวน 647 คน

และการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้จัดเก็บกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนพิการรวมอยู่ทั้งสิ้น จำนวน 149 คน ซึ่งจากการสำรวจพบว่า

สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy : MIL) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ย 66.3 คะแนน อยู่ใน “ระดับดี”

สถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy : DL) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ย 62.1 คะแนน อยู่ใน “ระดับพื้นฐาน”

ซึ่งสามารถ ดาวห์โหลด รายละเอียดผลการสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของภาคเหนือ ได้ดังนี้